Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Nyheter i korthet

Nytt från Socialstyrelsen och andra myndigheter

Skolinspektionens granskningsrapporter. Uppdateras löpande.

Tillsynsrapport från socialstyrelsen. April 2013

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. Juni 1012

Tillsynsrapport 2011
Tillsynsrapporten omfattar vård, omsorg samt stöd och service till personer medfunktionsnedsättning. Av tillsynen framgår bland annat att det finns stora brister i verksamheter enligt LSS.

I anslutning till rapporten skriver Håkan Ceder, överdirektör Socialstyrelsen, och Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, på DN-debatt: ”Allvarliga övergrepp mot svårtfunktionshindrade”.
Publicerad 2011-05-04

Bostad med särskild service och daglig verksamhet – En forskningsöversikt
Socialstyrelsen, 2011

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2010
Socialstyrelsen, 2011

Jobbsatsning för personer med utvecklingsstörning
Utbildningsdepartementet: Pressmeddelande 20 januari 2011

Mottagandet i särskolan under lupp
Skolinspektionen, 11-12-14

Inkomster och utgifter för vissa personer 20–64 år med funktionsnedsättningar – Specialbearbetning av SCB:s undersökning HEK. Socialstyrelsen, Publiceringsår: 2010.
Rapporten utgår ifrån SCB:s undersökning om hushållens ekonomi (HEK) och visar bland annat att personer med funktionshinder – jämfört med andra – oftare är ensamstående, lever på sjukpenning och socialbidrag, har lägre disponibel inkomst, och betydligt mer sällan har löneinkomst under året.

Personer med funktionsnedsättning/funktionshinder – vård och omsorg den 30 juni 2008. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

SOU 2008:77 Utgiven: 29 augusti 2008 Typ: Statens offentliga utredningar (SOU) Avsändare: Socialdepartementet LSS-kommittén. Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattning
LSS-kommittén har haft i uppdrag att göra en bred översyn av lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS) och personlig assistans. Kommitténs förslag innebär att LSS ska bestå som rättighetslag för de personer som har de mest omfattande stödbehoven till följd av funktionsnedsättningar. Det behövs dock flera förändringar av lagen. Ett tydligt barnperspektiv skrivs in i LSS. Staten ska ha ett samlat ansvar för personlig assistans. Det ska också bli tydligare regler för hur behovet av personlig assistans ska bedömas. Vidare ska en ny insats i LSS ge rätt till personlig service och boendestöd. Personer med psykiska funktionsnedsättningar ska ha rätt till insatsen daglig verksamhet om de ingår i personkretsen för stöd och service enligt lagen. Kommittén föreslår att lagen om assistansersättning (LASS) ska upphävas. Tillämpliga delar av denna lag ska istället föras in i LSS. Till betänkandet hör ett antal bilagor som publiceras i en särskild volym.

Ny vägledning ger stöd i habilitering och rehabilitering. Insatserna för rehabilitering och habilitering för enskilda brukare och patienter fungerar inte alltid som de borde. Nu justerar Socialstyrelsen sina tidigare antagna föreskrifter på området och ger ut en vägledning som ska vara till stöd för berörda verksamheter. Vägledningen vänder sig i första hand till personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vägledningen bygger på den kunskap och erfarenhet som i dag finns om samverkan och som kan tillämpas på habilitering och rehabilitering. Samtidigt justeras föreskrifterna om insatser för habilitering och rehabilitering: till exempel finns det inte längre något krav på att rutinerna ska vara enhetliga i ett helt landsting.

Personlig assistans och särskilt utbildningsstöd till deltagare med funktionsnedsättning på folkhögskola. Meddelandeblad från Socialstyrelsen, 2008.

Personer med funktionsnedsättning/funktionshinder – insatser enligt LSS år 2008. Publiceringsår: 2008

Regeringens skrivelse 2007/08:39. Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Personlig assistans som yrke. Kompendium från Socialstyrelsen, publiceringsår 2007. Dokumenttyp: Underlag från experter.

Tillgång till habilitering och rehabilitering för personer som har insatser enligt LSS - Rapport till regeringen.

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Rapport från Utredningsinstitutet HANDU, Maj 2007.

Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning. Rapport från socialstyrelsen, april 2007.

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu